نرخ بازشدن - open rate

یک آمار گیری از ایمیل های ارسالی می باشد و میزان باز شدن ایمیل ها توسط افراد را به شما نمایش می دهد. این عدد معمولا به صورت درصد نمایش داده می شود و از تقسیم تعداد ایمیل هایی که باز شده اند بر کل ایمیل های ارسالی به دست می آید. به طور کلی نرخ باز شدن به عنوان یک اندازی گیری مطلق و دقیق برای عملکرد یک ارسال ایمیل گروهی استفاده نمی شود و فقط یک اندازی گیری نسبی است.